Parking lotnisko Warszawa

Odszkodowanie za opóźniony i zagubiony bagaż

Odszkodowanie za opóźniony i zagubiony bagaż – co powinieneś wiedzieć

Odszkodowanie za opóźniony i zagubiony bagaż – co powinieneś wiedzieć

W sytuacji, gdy bagaż rejestrowany zaginął, został uszkodzony lub dotarł z opóźnieniem – pasażerowi należy się odszkodowanie od  linii lotniczych. Aby je uzyskać  należy od razu na lotnisku zgłosić szkodę, a następnie przeprowadzić procedurę reklamacyjną.

 • Zasady odpowiedzialności za bagaż zostały określone w obowiązującej od 1999 roku Konwencji Montrealskiej, według jej ustaleń bagaż od momentu nadania do chwili odbioru przez właściciela znajduje się pod ochroną linii lotniczych.
 • Przepisy Konwencji respektowane są w 132 państwach oraz Unii Europejskiej,  a ich dostosowanie do prawa unijnego skutkuje tym, że podróżny wylatujący z UE podlega ochronie nawet w sytuacji, gdy jest pasażerem linii lotniczej kraju,
  w którym Konwencja Montrealska nie obowiązuje.

Ile wynosi odszkodowanie za zagubiony, opóźniony lub zniszczony bagaż?

Jednostką stosowaną do rozliczeń odszkodowań z tytułu przewozu towarów jest SDR – międzynarodowa jednostka rozrachunkowa o charakterze bezgotówkowym. W celu określenia wysokości odszkodowania jednostki przelicza się po średnim kursie NBP obowiązującym w chwili zdarzenia. Dla bagażu uszkodzonego i opóźnionego obowiązująca stawka wynosi 1288 SDR ( obecnie wartość jednego SDR oscyluje na poziomie 6 zł ).

Kurs SDR zamieszczany jest na ostatniej pozycji w tabeli średnich kursów walut NBP.

Kwota 1288 SDR to górna granica odszkodowania, które ma pokryć straty pasażera.  Może być wyższa w sytuacji, gdy pasażer nadając bagaż złoży specjalną deklarację i wniesie obowiązującą  opłatę, wtedy linie lotnicze ponoszą odpowiedzialność do wysokości zadeklarowanej kwoty.

Jak postępować w przypadku uszkodzonego bagażu?

 • Reklamację należy zgłosić od razu na lotnisku.  Biuro reklamacji bagażowych  ( ” Baggage claim” , sekcja ” Lost and Found” ) znajduje się na każdym lotnisku. Pracownik biura przyjmuje zgłoszenie i sporządza raport PIR ( Raport Niezgodności Bagażowej ), należy go zatrzymać do dalszej procedury reklamacyjnej.  Warto posiadać   np. zdjęcia  lub film uszkodzonego bagażu, chociaż nie jest to wymagane.
 • Do linii lotniczych wysyłamy pisemną reklamację ( listownie, e-mailem lub za pośrednictwem specjalnego formularza ).
  W reklamacji muszą znaleźć się następujące dane:
 • numer i data lotu, numer rezerwacji
 • wysokość roszczenia i wybrana forma rekompensaty
 • kopia raportu PIR
 • kopia kwitu bagażowego
 • numer rachunku bankowego z imieniem i nazwiskiem właściciela.
 • Reklamację należy wysłać w ciągu 7 dni, po upływie tego terminu skarga może zostać odrzucona.

Opóźniony bagaż – co robić?

Opóźnienie dostawy bagażu rejestrowanego jest powodem do wystąpienia o odszkodowanie. Można domagać się zwrotu kosztów poniesionych na zakup artykułów pierwszej potrzeby w czasie oczekiwania na bagaż.

 • Wysokość odszkodowania i zasady jego wypłaty regulują takie same przepisy jak w przypadku bagażu uszkodzonego ( patrz wyżej).
 • Sposób postępowania jest taki sam, jak przy uszkodzeniu bagażu: reklamację składamy od razu na lotnisku, a następnie wysyłamy pisemną skargę do linii lotniczych.  Do pisemnej reklamacji oprócz szczegółowych informacji na temat lotu, swoich roszczeń, numeru konta bankowego oraz kopii raportu PIR i kwitu bagażowego dołączamy rachunki i paragony za rzeczy zakupione w czasie oczekiwania na bagaż. Posiadanie dowodów zakupów jest ważne do udowodnienia poniesionych kosztów.
 • Reklamację na opóźniony bagaż należy wysłać w terminie 21 dni od dnia dostarczenia bagażu.

Zagubiony bagaż – i co dalej?

Jeśli Twój bagaż nie zostanie dostarczony w ciągu 21 dni lub linie lotnicze przyznają, że zaginął – masz prawo do odszkodowania.

 • Podobnie jak w poprzednich przypadkach – maksymalna wysokość odszkodowania wynosi 1288 SDR. W wyjątkowej sytuacji wysokość kwoty może być wyższa – przy złożonej i opłaconej specjalnej deklaracji.
 • Rekompensata służy pokryciu – w wyniku niedostarczenia bagażu – poniesionych strat. Aby określić wysokość strat należy dostarczyć liniom lotniczym rachunki za rzeczy znajdujące się w walizce oraz samą walizkę.
 • Procedura reklamacyjna jest taka sama jak w przypadku bagażu uszkodzonego lub opóźnionego( patrz wyżej).
 • Brak bagażu zgłaszamy na lotnisku.
 • Do linii lotniczych wysyłamy pisemną reklamację ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi lotu, swoich roszczeń i formy rekompensaty, kopią raportu PIR , kopią kwitu bagażowego, numerem konta oraz kopią paragonów za walizkę i jej zawartość.
 • W przypadku zaginięcia bagażu do pasażera należy udowodnienie jego wartości. W tym celu trzeba wysłać przewoźnikowi listę rzeczy znajdujących się w zaginionej walizce oraz faktury/dowody zakupu potwierdzające ich wartość.
 • Co zrobić, jeśli nie posiadasz żadnych rachunków i innych dowodów zakupu? Niektóre linie lotnicze oferują pasażerom odszkodowanie na podstawie wagi bagażu. Za każdy kilogram bagażu proponują 22 SDR , czyli na dzień dzisiejszy około 132 PLN.
 • Reklamację najlepiej wysłać jak najwcześniej, nie mniej nie ma w tym przypadku obowiązującego, nieprzekraczalnego terminu.

Problem z uzyskaniem odszkodowania za bagaż – gdzie zwrócić się o pomoc?

Jeżeli linie lotnicze odmawiają wypłaty przysługującego odszkodowania można zgłosić skargę do Europejskiego Centrum Konsumenckiego, Warszawa plac Powstańców Warszawy 1, w godzinach 8.30 – 16.30.

22  556 – 06 – 00

Skarga do ECK – bezpłatna pomoc konsumentom

Porady udzielane są bezpłatnie.

Zobacz więcej:

 

7 dni / 200 zł Promocja do końca Maja. Zadzwoń teraz